Inteligentné siete

- Komplexná podpora projektov Smart Energy
- Inteligentné merače / Riešenia inteligentných rozvodných sietí
- Vývoj hardvérových a softvérových produktov
Nová energetická politika a jej ciele významne ovplyvňujú a formujú transformáciu sektora elektroenergetiky v Európskej Únii. Súčasné elektroenergetické systémy, predovšetkým však distribučné sústavy čelia rozvoju distribuovaných zdrojov v podobe malých obnoviteľných zdrojov a pripájaniu nových užívateľov sústavy. S rozvojom decentralizovanej výroby sa zvyšujú aj požiadavky na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy, rovnako tak aj nové služby v odvetví elektroenergetiky. V snahe naplniť ciele Európskej energetickej politiky a ciele jednotlivých členských štátov, ku ktorým sa zaviazali, je potrebné zaujať nový postoj a zmeniť prístup v oblasti výroby, prenosu, distribúcie, merania a spotreby elektrickej energie.

Inteligentné siete sú dôležitou súčasťou európskej stratégie smerom k nízko uhlíkovej energetike. Inteligentné siete zohrávajú významnú úlohu v procese transformácie existujúcich prenosových a distribučných sústav. Jedným z hlavných cieľov tejto transformácie je aj schopnosť poskytnúť nové užívateľsky orientované služby v odvetví elektroenergetiky, ktoré napomôžu k dosiahnutiu cieľov 20/20/20 a zároveň zaručujú vysokú bezpečnosť, kvalitu a hospodárnosť dodávky elektriny v trhovom prostredí. Vývoj inteligentných sietí je podmienený implementáciou inteligentných meracích systémov, ako je uvedené v 3. energetickom balíčku.

Inteligentná sieť je elektrická sieť/sústava, ktorá efektívne integruje jednotlivé energetické prvky, správanie a konanie všetkých užívateľov pripojených k inteligentnej siete – generátory (výrobcovia), spotrebitelia a užívatelia, ktorí sú spotrebiteľmi a zároveň výrobcami elektrickej energie (tzv. “prosumers”). Inteligentné siete sa budujú za účelom zabezpečenia ekonomicky efektívnej, a udržateľné energetickej sústavy s nízkymi stratami, vysokou úrovňou kvality a bezpečnosti dodávok. Hoci inovatívne prvky už existujú v mnohých častiach existujúcich sústav, rozdiel medzi dnešnými sústavami a inteligentnými sieťami je predovšetkým schopnosť sústavy zvládnuť väčšie a technicky náročnejšie nároky ako dnes účinným a efektívnym spôsobom. Inteligentná sieť využíva inovatívne produkty a služby spolu s inteligentným meraním a reguláciou a dostupnými informačno-komunikačnými technológiami.

S&T Slovakia Success story: prečítajte si o úspešnej realizácii projektu inteligentného meracieho systému v spoločnosti Službyt, s.r.o.