Inteligentné meracie systémy

- Komplexná podpora projektov Smart Energy
- Inteligentné merače / Riešenia inteligentných rozvodných sietí
- Vývoj hardvérových a softvérových produktov
Európska únia si kladie za cieľ nahradiť aspoň 80% zo súčasných elektromerov za inteligentné elektromery do roku 2020 všade tam, kde je to opodstatnené a ekonomicky rentabilné. Rozvoj a nasadenie inteligentné meracích systémov a inteligentných sietí môže podľa odhadov znížiť skleníkové emisie v EÚ až o 9% a znížiť ročnú spotrebu energie v domácnostiach v podobných percentách. Pre vyhodnotenie rentability zavádzania inteligentných meracích systémov, jednotlivé krajiny EÚ uskutočnili analýzu nákladov a výnosov. Na základe výsledkov týchto analýz sa očakáva inštalácia takmer 200 miliónov inteligentných elektromerov a 45 miliónov plynomerov v EÚ do roku 2020 a očakáva sa, že takmer 72% európskych spotrebiteľov bude mať inštalovaný inteligentný elektromer do roku 2020.

Po transpozícii energetických smerníc do národnej legislatívy, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vykonali analýzu zavádzania inteligentných meracích systémov na Slovensku na úrovni nízkeho napätia. Táto analýza predpokladá pozitívne dopady vyplývajúce zo zavádzania inteligentoch meracích systémov na Slovensku, čim sa Slovenská republika pripojila k ďalším krajinám s pozitívnymi výsledkami analýzy ako napríklad, Nemecko, Poľsko, Maďarsko , Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Lotyšsko, Portugalsko a Belgicko a iné. Sú však aj krajiny s negatívnym výsledkom analýzy ako je to v prípade Českej republiky a Litvy. Krajiny s negatívnym výsledkom však plánujú neskoršie opakovane vykonať tieto analýzy.

Ekonomická analýzy zavádzania inteligentných meracích systémov na Slovensku predpokladá realizáciu inštalácie inteligentných elektromerov v rokoch 2013 až 2020. Inštalácia, resp. výmena starších elektromerov za nové sa týka odberných miest s ročnou spotrebou viac ako 4 MWh, čo predstavujúci približne 23% zo všetkých odberných miest v distribučných sústavách na hladine nízkeho napätia. Podľa tejto analýzy by tak malo do roku 2020 byť nainštalovaných približne 600 000 inteligentných elektromerov v odberných miestach, ktoré predstavujú spoločne cca 53% z celkového ročného objemu spotrebovanej elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia.

Ciele vyplývajúce zo zavádzania inteligentných meracích systémov na slovenskom do roku 2020 boli kvantifikované podľa očakávaných ročných prínosov a boli spracované podľa odporúčania Európskej komisie o príprave na zavedenie inteligentných meracích systémov 2012/148/EÚ.

S&T Slovakia Success story: prečítajte si o úspešnej realizácii projektu inteligentného meracieho systému v spoločnosti Službyt, s.r.o.