Business Consulting

S&T Slovakia je spoľahlivým partnerom pri budovaní konkurenčných výhod a rozvoji výkonnosti podnikov. Našim cieľom je vytvárať také riešenia, ktoré sa sústreďujú na rozvoj konkurencieschopnosti biznis procesov v podnikoch a ich previazanie so strategickými cieľmi firmy. To znamená, že pomáhame podnikom vytvoriť také procesné, organizačné a kontrolingové modely, ktoré vychádzajú z cieľov podniku a zabezpečia naplnenie potrebných parametrov procesov pre dosiahnutie týchto cieľov. Využitie služieb S&T Slovakia pre zákazníka znamená zvýšenie celkovej výkonnosti podniku a zlepšenie svojej trhovej pozície.

Systematické a cieľavedomé zvyšovanie výkonnosti firmy spočíva v:

 • zvyšovaní strategickej výkonnosti, t.j. schopnosti firmy budovať svoje konkurenčné výhody a dosahovať svoje strategické ciele
 • zvyšovaní operatívnej výkonnosti, t.j. konkurencieschopnosti na úrovni všetkých biznis procesov

Obr. 1: Rozvoj výkonnosti podniku

Našim cieľom je vytvoriť s klientom vzájomne výhodný partnerský vzťah, v ktorom naši konzultanti pomáhajú zefektívňovať modely riadenia a procesov podniku a manažment podniku oceňuje prínos našej podpory pre rozvoj svojho biznisu. Tento cieľ dosahujeme využitím metodiky Balanced Scorecard, zavádzaním modelov procesného riadenia a efektívnym prepojením strategického a procesného kontrolingu, prípravou IT projektov podporujúcich dosiahnutie žiadúcich parametrov procesov, prípravou partnerov na outsourcing procesov, ktorých potrebné parametre nedokážu dosiahnuť bez náročných investícií (vrátane podpory pri definovaní SLA kontraktov) a pod. Rozširujeme portfólio našich služieb smerom k presnejšej identifikácii skutočných potrieb podniku, ktoré vychádzajú z jeho strategických cieľov. Výsledkom je optimálna miera zlepšení procesov a optimálna úroveň investícií, ktoré sú pre podnik potrebné a efektívne.

Obr. 2: Výkonnosť podniku

Hlavnými benefitmi našich klientov z využitia služieb Business Consulting sú:

 • Zníženie nákladov na procesy
 • Zlepšenie, resp. zrýchlenie informačných tokov v procesoch
 • Identifikácia priorít rozvojových projektov v súlade so stratégiou firmy
 • Alokácia investičných zdrojov klienta na projekty s jednoznačným prínosom pre jeho biznis
 • Možnosť sledovania kľúčových indikátorov výkonnosti firmy a efektívnosti zvolenej stratégie na úrovni vrcholového manažmentu
 • Efektívny a transparentný reporting vo vzťahu k akcionárom
 • Možnosť sledovania nákladov na jednotlivé procesy
 • Identifikácia výhodnosti outsourcingu podporných procesov
 • Zvýšenie pružnosti organizácie s priaznivým dopadom na konkurenčnú schopnosť firmy
 • Spolupráca s konzultantmi, ktorí disponujú nielen teoretickými znalosťami používaných metodík, ale aj praktickými manažérskymi skúsenosťami