Profesionálne služby

Každá väčšia spoločnosť sa v určitej fáze svojho rastu dostane do stavu, keď je pre ňu prínosné prizvať IT profesionálov, aby uskutočnili analýzu IT procesov a celkovej firemnej stratégie v oblasti informatiky. Nadhľad a profesná expertíza, ktorou disponujú špecialisti spoločnosti S&T Slovakia, môže firme pomôcť presnejšie pochopiť vlastné interné IT potreby a sústrediť budúce úsilie – ľudské aj finančné – iba do efektívnych projektov.
S&T Slovakia v tejto oblasti poskytuje všetky služby pre budovanie funkčných a maximálne účinných štruktúr, teda služby pre IT oddelenia firiem a ich IT riaditeľov (CIO). V rámci toho spoločnosť S&T Slovakia poskytuje služby analýzy, návrhu, dodávky, implementácie, prevádzky, podpory a komplexného outsourcingu všetkých oblastí IT infraštruktúry. Základom týchto profesionálnych služieb sú certifikácie, skúsenosti a kvalita. Týmto všetkým S&T Slovakia disponuje. Má najvyššie certifikácie od výrobcov, ktorých riešenia podporuje a má radu referencií, ktoré na požiadanie predloží.

Spoločnosť S&T Slovakia tiež vlastní certifikácie STN EN ISO 9001 a STN ISO 10006. Okrem toho firma disponuje certifikáciou NBÚ na stupeň „Tajné“.

Riešenia z oblasti ukladania a správy dát

Storage Resource Management

Správa a zvyšovanie efektivity ukladania dát do Dátových Skladov a na Diskové Polia. Využitie priestoru pre ukladanie dát cielene zlepšujeme pomocou technológií a metodík.

Storage Consolidation

Konsolidácia, Centralizácia a Bezpečnosť všetkých úložných priestorov typu DAS, SAN, NAS. Aplikácia postupov, SW nástrojov a know-how vedie k výrazným úsporám - finančným aj ľudským.

Business Continuity / Disaster Recovery

Zabezpečenie vysokej Dostupnosti a plynulej prevádzky aplikácií a IT systémov kritických pre podnikanie. DR plánovanie ako proces pre zabezpečenie obnovy prevádzky v prípade havárie.

Backup, Recovery, Archiving Backup

Pravidelné vytváranie sekundárnych kópií s cieľom zabezpečiť obnovu časti alebo celku v prípade plánovaných a neplánovaných výpadkov.

Recovery:
Proces vedúci k obnove zmazaných, poškodených alebo stratených dát. Archiving: Uchovanie a dlhodobé uloženie dokumentov a dát, ktoré vyhovujú právnym/zákonným požiadavkám.

Systémová Integrácia a Enterprise Computing
Œ
Audity
Kontrola, Analýza, Vyhodnotenie a Inventarizácia prostredia IT. Audity bezpečnosti, procesov, infraštruktúry a licencií najčastejšie realizujeme formou kvalifikovaného riadeného projektu. Garanciou kvality a úrovne realizácie sú naše firemné certifikácie (ISO, NBÚ…).

High Performance Computing

Optimalizáciou a ladením jednotlivých komponentov IT sa dosiahne vysoký výkon a teda aj dobrá návratnosť investícií vložených do všetkých subsystémov v prostredí IT.

High Availability Computing

Kľúčové aplikácie a systémy IT vieme navrhnúť, vystavať a prevádzkovať tak, že ich dostupnosť garantujeme i pod veľmi striktnými požiadavky SLA.

Migrácia platforiem a verzií

Upgrade alebo potreba zmeny v IT infraštruktúre vedie k potrebe Migrácie Platforiem alebo ich verzií. Najčastejšie je cieľom projektu eliminácia dopadu migrácie na prevádzku IT.

Tlačové riešenia

Návrh, realizácia a prevzatie celkovej správy tlačových služieb v IT ako celku.

Služby spojené s dodávkou IT technológii alebo Procurement

Configuration Services

Konzultácie ohľadne výberu vhodných prvkov infraštruktúry, ktoré najlepšie vyhovujú požiadavkám na maximálny výkon a kompatibilitu so súčasným IT prostredím. Prevzatie konfigurácie systémov od klienta aj s jeho špecifickými požiadavkami.

License Management

Konzultácie s našimi špecialistami ohľadne výberu a správy softwarových licencií. Obvyklou súčasťou správy licencií sú tiež služby Softwarových Auditov.

Riadenie dodávok

Bežná úloha pre oblasť Procurement. Kvalitné riadenie dodávok, výber partnerov, realizácia a naša dlhodobé skúsenosti sú garanciou plynulého toku materiálu pre prevádzku IT.

Logistika + skladovanie

Vyhnúť sa výpadkom v dodávkach, nárokom na veľké skladové priestory a súčasne garantovať definované termíny. To zabezpečí sledovanie objednávok, stavu skladových hodnôt a parametrov kvality dodávok s celoeurópskou pôsobnosťou a sieťou vlastných skladových priestorov i logistických ciest.

Servisné služby typu Managed Services

Install / Move / Add / Change – Roll-Outy
Realizácia všetkých fáz Životného Cyklu zariadenia. Počnúc manipuláciou, inštaláciou, uvedením do prevádzky, Asset Management-om, hromadnou inštaláciou formou roll-outových projektov a ekologickou likvidáciou zariadenia končiac.

HW Servis a podpora
Údržba hardvérového vybavenia podľa definovaných zmlúv SLA [Service Level Agreements] garantuje rýchlu obnovu prevádzky formou opravy zariadenia už do 4 hodín v režimu 7x24x365. Súčasťou je prijatie, klasifikácia, dispečing a sledovanie Incidentu ServiceDeskom.

SW Servis a podpora

Prevádzka a údržba softvéru v infraštruktúre IT, imaging, konzultácie, patchovanie a okamžitá podpora administrátora naším špecialistom v režime 7x24x365.

Vzdialená správa a dohľad

Vzdialená Správa systémov bez fyzickej on-site prítomnosti špecialistu, vrátane vzdialeného dohľadu, pravidelné analýzy logov súborov a všetkých parametrov, vrátane bezpečnostných. Proaktívny Problem Management a Capacity Management bráni vzniku kritických situácií.

Služby ServiceDesk

Jednotné miesto pre hlásenie IT Incidentov a podpora koncových užívateľov je založená na modernom informačnom systéme a Call-Center technológii. Náš ServiceDesk kvalifikuje, rieši, eskaluje a ďalej monitoruje Incidenty.