1.4.2015 | Austria

S&T AG: Prekročenie plánu za rok 2014

- Tržby dosiahli 385,5 mil. EUR (minulý rok: 337,9 mil. EUR)
- Konsolidovaný zisk zaznamenal výrazný medziročný nárast, vďaka ktorému dosiahol úroveň 14,0 mil. EUR (minulý rok: 11,9 mil. EUR)
- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti sa takmer zdvojnásobili na 20,6 mil. EUR (minulý rok: 11,1 mil. EUR)
- Navrhuje sa zvýšenie dividend na 7 centov
- Vysoký zostatok nedokončenej výroby vo výške 157 mil. EUR (minulý rok: 97 mil. EUR) vytvára predpoklady pre silný rast v roku 2015

Linz, 01.04.2015. Spoločnosť S&T AG (www.snt.at) má nastavené výrazné tempo rastu. Výnosy S&T z tržieb sa vo finančnom roku 2014 vďaka silnému štvrtému štvrťroku zvýšili o viac ako 14 %, z 337,9 mil. EUR (2013) na 385,5 mil. EUR (2014). Spoločnosť S&T tak prekročila ročný plán, ktorý bol stanovený na 375 mil. EUR.

Segment služieb pre východnú Európu dosiahol tržby vo výške 217,2 mil. EUR (minulý rok: 199,7 mil. EUR). Okrem toho, aj v tomto prípade k rastu firmy najviac prispeli „technologické segmenty”. Dva segmenty technológií pre Prístroje (Appliances) zaznamenali tržby vo výške 78,8 mil. EUR (minulý rok: 41,6 mil. EUR), z čoho 28,8 mil. EUR pochádzalo z novovytvoreného segmentu prístrojov s inteligentnou energiou (Appliances Smart Energy). V roku 2014 segment služieb pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko (v roku 2013: „Produkty”) zredukoval objem svojich činností s nízkou maržou. Tržby tohto segmentu sa preto v súlade s plánom znížili na 89,6 mil. EUR (minulý rok: 96,7 mil. EUR), pričom hrubá marža sa zvýšila z 19,3 % (2013) na 22,3 % (2014).

Ďalším faktom, vďaka ktorému sa tento rast javí ešte uspokojivejší, je to, že ukazovatele ziskovosti spoločnosti zaznamenali takýto pozitívny vývoj bez ohľadu na rozširovanie predmetu podnikateľskej činnosti a straty, ktoré vznikli pri rozbehnutí činnosti sektoru prístrojov s inteligentnou energiou. Hrubá marža sa mierne zvýšila na 33,0 % (minulý rok: 32,9 %). Náklady nerástli tak rýchlo ako tržby. To na druhej strane spôsobilo, že ukazovateľ EBITDA sa zvýšil na 22,9 mil. EUR (minulý rok: 20,1 mil. EUR). Konsolidovaný zisk sa zvýšil o 17 % na 14,0 mil. EUR (minulý rok: EUR 11,9 mil. EUR). Zisk na akciu sa zvýšil na 32 centov (minulý rok: 30 centov). Po úprave o náklady na amortizáciu zisk na akciu predstavoval 37 centov (minulý rok: 36 centov).

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti dosiahli 20,6 mil. EUR (minulý rok: EUR 11,1 mil. EUR). Prílev likvidity umožnil financovanie uzatvorených akvizícií a zníženie finančných záväzkov. Vďaka tomu sa podstatne znížil čistý dlh na 1,5 mil. EUR (minulý rok: 9,4 mil. EUR). Vďaka tomuto pozitívnemu vývoju likvidity predstavenstvo a dozorná rada S&T navrhujú valnému zhromaždeniu akcionárov vyplatenie dividend vo výške 7 centov na akciu, čo je 15 % nárast oproti roku 2013. Na účely rakúskej dane z príjmov sa pri tejto dividende postupuje ako pri splácaní kapitálu podľa § 4 ods. 12 rakúskeho zákona o dani z príjmov.

Pozitívny vývoj podnikových financií a ziskov sa prejavil v zlepšujúcej sa návratnosti kapitálu, ktorá sa k 31.12.2014 zvýšila na 89,7 mil. EUR (minulý rok: 71,2 mil. EUR).

Vedenie v roku 2015 očakáva 20 % nárast tržieb na 465 mil. EUR. V roku 2016 sa očakáva silný rast. Tieto prognózy vychádzajú z objemu nedokončenej výroby – 156,7 mil. EUR k 31.12.2014 (minulý rok: 97,2 mil. EUR) – a rezervy projektov (project pipeline), ktorá k 31.12.2014 predstavuje 644,4 mil. EUR (minulý rok: 308,1 mil. EUR). Očakáva sa, že hlavným zdrojom tohto rastu budú nové projekty, ktoré má implementovať segment inteligentnej energie (Smart Energy). Vedenie neočakáva, že by tržby tohto segmentu – v dôsledku nákladov na vývoj a prípravu výroby – výrazne prispeli k tvorbe hospodárskeho výsledku v roku 2015. Vedenie očakáva, že v roku 2016 sa tento segment stane vysoko ziskovým.

Podľa plánov vedenia sa predpokladá, že skupina v roku 2015 dosiahne konsolidovaný zisk vo výške minimálne 15 mil. EUR, a to aj bez ohľadu na zadlženosť sektoru inteligentných sietí. Potom sa zisk v roku 2016 podstatne zvýši. Túto prognózu na rok 2015 už potvrdil vývoj podnikateľskej činnosti v prvom štvrťroku 2015.

O spoločnosti S&T AG:
S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) je technologická firma, ktorá zamestnáva asi 2 200 osôb. Títo pracovníci pracujú v pobočkách spoločnosti, ktoré sídlia v 20 krajinách po celom svete. Vďaka komplexnosti svojho portfólia systémov IT, služieb a riešení je spoločnosť S&T jednou z vedúcich spoločností v regióne strednej a východnej Európy. S&T je renomovaným výrobcom informačných technológií. Jej portfólio obsahuje produkty IT, z ktorých mnohé sú založené na vlastných technológiách používaných v sektore prístrojov a cloud security. V roku 2014 spoločnosť S&T začala podnikať v segmente „inteligentnej energie“, ktorý v súčasnosti prechádza procesom vývoja. Hlavne vďaka Networked Energy Services Corporation (www.networkedenergy.com) sa spoločnosť S&T zaraďuje medzi najvýznamnejších dodávateľov technológií inteligentných sietí na svete.