10.11.2014 | Slovakia

Spoločnosť S&T AG zaznamenala silný rast v treťom štvrťroku 2014 – rekordný počet dostupných objednávok sľubuje ďalší rast v roku 2015

- Konsolidovaný zisk za prvé tri štvrťroky 2014 sa zvýšil na 7,4 milióna EUR (2013: 6,2 milióna EUR)
- Tržby sa vyšplhali na 253,6 milióna EUR (2013: 238,3 milióna EUR)
- Vysoko ziskový segment technológií pre Prístroje (Appliances) vzrástol o 66 %

Spoločnosť S&T AG (www.snt.at) zrýchlila svoj rast v priebehu prvých deviatich mesiacov finančného roka 2014. Jej výnosy za tretí štvrťrok dosiahli 88,8 milióna EUR (2013: 80,7 milióna EUR). Jej výnosy za prvých deväť mesiacov predstavovali 253,6 milióna EUR (2013: 238,3 milióna EUR).

Pozitívne dôsledky opatrení na zníženie nákladov a zlepšení v oblasti procesov sa vo zvýšenej miere prejavili v dosiahnutých výsledkoch. V treťom štvrťroku ukazovateľ EBITDA dosiahol výšku 5,2 milióna EUR (2013: 4,4 milióna EUR); za deväť mesiacov dosiahol sumu 15,1 milióna EUR (2013: 12,5 milióna EUR). Konsolidovaný zisk v treťom štvrťroku predstavoval 2,4 milióna EUR (2013: 2,1 milióna EUR). Celkom za tri štvrťroky to bolo 7,4 milióna EUR (2013: 6,2 milióna EUR). V dôsledku úspechov kľúčové ukazovatele zisku medziročne vzrástli o 20 %. Zisk na akciu za deväť mesiacov dosiahol 17 centov, na rozdiel od 15 centov v predchádzajúcom porovnávanom období.

Ťahúňom rastu bol opäť segment Prístrojov (Appliances). Tržby v tomto segmente za prvých deväť mesiacov vzrástli o 18,2 milióna EUR na 45,7 milióna EUR (2013: 27,5 milióna EUR). To čiastočne vyplynulo z akvizícií spoločností pôsobiacich v oblasti inteligentnej energie, ktoré sa uskutočnili v roku 2014. Segment Služieb pre východnú Európu (Services Eastern Europe) zaznamenal presvedčivo stabilný rast. Tržby v tomto segmente vzrástli o 3,1 milióna EUR na 144,4 milióna EUR (2013: 141,3 mil. EUR). Pozitívny vývoj v oboch segmentoch viac než kompenzoval pokles tržieb zaznamenaný segmentom Služieb v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku (predtým Produkty [Products]). Tento pokles bol výsledkom firemnej stratégie a bol indukovaný na účely nárastu výnosov prostredníctvom priemerných marží. Tržby dosiahnuté v druhom segmente predstavovali 63,6 milióna EUR (2013: 69,4 milióna) EUR.

Vo finančnom roku 2014 sa hrubá marža vyvíjala uspokojivo dobre, pričom sa zvýšila z 32,5 % na 33,5 %. Tento nárast možno pripísať dvom efektom. Jedným z nich je silný, 66 % nárast tržieb dosiahnutý v roku 2014 segmentom technológií pre Prístroje (Appliances) s vysokou mierou marže. Rast v tomto segmente v absolútnom vyjadrení, poháňaný novou oblasťou podnikania s inteligentnou energiou (Smart Energy),bude v roku 2015 ešte väčší. Druhým efektom je účelná realizácia programu „Červená zástava“ („Red Flag“). Tento program „krok za krokom“ dopĺňa alebo nahrádza tržby získané z hardvéru s mimoriadne nízkymi maržami tržbami zo služieb. Realizáciou tohto programu sa už dosahujú jeho zamýšľané účinky: hrubá marža vzrástla z 19,6 % na 23,1 %. V budúcnosti sa očakáva ďalší nárast. Hrubé marže dosiahnuté v segmentoch Prístrojov (Appliances) (55,8 %) a Služieb pre východnú Európu (Services Eastern Europe) (31,0 %) boli stabilné.

Prevádzkové výdavky sa tiež naďalej optimalizovali. Náklady za prvých deväť mesiacov roku 2013 tvorili iba 31,7 % tržieb (75,5 mil. EUR). Toto percento sa ďalej zlepšovalo v priebehu prvých deviatich mesiacov roka 2014 o 0,9 percentuálnych bodov, a teda predstavovalo 30,8 % tržieb (78,2 mil. EUR).

Aktíva, financie a likvidita spoločnosti S&T sú naďalej stabilné a sú predzvesťou potenciálu spoločnosti na ďalší rast. K 30. septembru 2014 jej likvidné prostriedky predstavovali 33,4 mil. EUR (31.12.2013: 42,9 mil. EUR). Čisté pasíva Skupiny predstavovali 10,6 mil. EUR (31.12.2013: 9,3 mil. EUR). Vlastné imanie sa k 30.09.2014 zvýšilo na 90,7 mil. EUR (31.12.2013: 71,2 mil. EUR). Tým sa podiel vlastného imania zvýšil na 37,4% (31.12.2013: 32,4 %).

Ku koncu tretieho štvrťroka 2014 tvorili dostupné objednávky spoločnosti S&T rekordných 157,3 milióna EUR – v porovnaní so 106 mil. EUR pred tromi mesiacmi. Pokles tržieb, ktorému čelil segment Produktov/hardvéru, a ktorý sa očakával za celý rok 2014, prekonali rekordné konsolidované tržby vo výške minimálne 375 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Uvedený vývoj bude poháňaný najlepším štvrtým štvrťrokom v histórii firmy. Nastavením konsolidovaného zisku by sa to malo prekonať. Očakáva sa, že presiahne 12 miliónov EUR za rok. Ide o silný nárast oproti upravenému výsledku roku 2013. Na základe uspokojivo veľkého množstva dostupných objednávok spoločnosti S&T môže jej manažment predpokladať, že sa v roku 2015 dosiahne 20%-né zvýšenie tržieb Skupiny, čo predstavuje približne 465 miliónov EUR.

Informácie o spoločnosti S&T AG
Spoločnosť S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) je zaradená do segmentu Prime Standard na Frankfurtskej burze cenných papierov. Spoločnosť S&T zamestnáva približne 2 200 zamestnancov v dcérskych spoločnostiach a pobočkách v 20 krajinách. Spoločnosť S&T má rozsiahle portfólio produktov a služieb. Mnohé z nich majú patentované technológie. Ide o riešenia v oblasti cloud, bezpečnosti a mobilné IT riešenia. Toto portfólio je dodávané do celého regiónu strednej a východnej Európy. V roku 2014 spoločnosť S&T vstúpila na trh „inteligentnej energie“. Úspešný vývoj spoločnosti S&T na trhu bol spôsobený prevzatím 40%-ného podielu v spoločnosti Networked Energy Services Corp. so sídlom v Kalifornii.