27.03.2013 | Slovakia

Spoločnosť S&T AG: Po rekordnom štvrťroku s ročnými tržbami na úrovni 340 miliónov eur

Počas roka 2012 bola cielene uplatňovaná stratégia zvyšovania pridanej hodnoty prostredníctvom zvyšovania objemu obchodu s ponukou vlastných produktov. To v roku 2012 umožnilo zvýšenie hrubej marže na úroveň 34,3 percent z pôvodných 29,5 percent. Hlavnou príčinou tohto trendu je predovšetkým ďalší nárast podielu vyplývajúceho z produktového segmentu Prístroje, ktorý sa vyznačuje vysokými maržami.

Nárast zaznamenali aj zisky. Konsolidovaný čistý zisk sa zvýšil na úroveň 9,4 miliónov eur v roku 2012 z pôvodných 8,2 miliónov eur vykázaných v roku 2011. Zisk pred daňami, úrokmi a odpismi (EBITA) dosiahol úroveň 13,9 miliónov eur (2011: 11,0 miliónov eur). Tieto výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť práve v roku, kedy došlo k fúzii s bývalým podnikom S&T System Integration & Technology Distribution AG, vyniesli akcionárom spoločnosti S&T AG zisk 27 centov na akciu (2011: 29 centov). Náklady na reštrukturalizáciu, ktoré spoločnosti vznikli v roku 2012, boli kompenzované zodpovedajúcim príjmom z reštrukturalizácie. Následné dekonsolidačné výsledky plynúce z prepočtu meny v hodnote 2,2 miliónov eur neboli napriek štvrťročným výkazom vydaným v roku 2012 uvádzané vo výkaze ziskov a strát, ale namiesto toho spôsobom, ktorý nemá vplyv na navyšovanie vlastného kapitálu.

V porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom sa situácia v oblasti likvidity vyvíjala mimoriadne pozitívne. Prevádzkový cash flow na úrovni 10,6 miliónov eur (2011: 0,5 miliónov eur) umožnil zníženie čistej zadĺženosti z hodnoty 23,6 miliónov eur na 14,9 miliónov eur. Likvidné prostriedky ostali nezmenené na úrovni 29,9 miliónov eur. Konsolidovaný vlastný kapitál dosiahol hodnotou 64,0 miliónov eur (2011: 54,6 miliónov eur), z čoho objem 61,8 miliónov eur (2011: 49,2 miliónov eur) pripadá na akcionárov spoločnosti S&T AG.

Plány vedenia pre finančný rok 2013 predpokladajú príjmy vo výške 350 miliónov eur, pričom konsolidovaný príjem sa výrazne zvýši na hodnotu 12 miliónov eur. Vývoj v podnikaní v prvom štvrťroku 2013 a vývoj projektov, ktorý sa zvýšil na 267 miliónov eur k decembru 2012 (30. jún 2012: 188 miliónov eur) potvrdil tieto očakávania.