18.04.2012 | Slovakia

Výrobu ocele v Strážskom riadia IT

Slovakia Steel Mills prevzala od S&T Slovakia komplexný informačný systém na riadenie výrobnej prevádzky

Informačné technológie sú nevyhnutnou podporou modernej výroby ocele
Spoločnosť SSM mala od začiatku plánovania výstavby oceliarne v Strážskom ambiciózny cieľ – na „zelenej lúke“ vybudovať modernú, bezpečnú a k životnému prostrediu šetrnú oceliareň 21. storočia. „Víziou oceliarne SSM je byť úspešným a konkurencieschopným výrobcom stavebnej ocele na európskom trhu,“ hovorí Ing. Marián Cicman, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSM.

„Trendy modernej výroby ocele sú založené na minimalizácii nákladov a energetickej náročnosti výroby, ako aj na znižovaní záťaže výroby na životné prostredie,“ hovorí Ing. Marián Siegfried, člen predstavenstva a technický riaditeľ SSM. „Rozhodli sme sa postaviť fabriku, ktorá patrí do kategórie minioceliarní. To znamená, že oceľ vyrábame výlučne z druhotnej suroviny – zo železného šrotu. Tým sme vypustili celú jednu časť prvovýroby. V porovnaní nákladov je naša výroba efektívnejšia a k životnému prostrediu oveľa šetrnejšia.“

Ďalším aspektom úspešného pôsobenia minioceliarne SSM v Strážskom je zákazkový charakter výroby a jej schopnosť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. „Naša fabrika nevyrába produkty na sklad, ale vybudovali sme ju tak, že sme schopní pružne prispôsobiť parametre výroby potrebám zákazníkov a vyrábať im produkty presne na mieru, podľa ich zadaní,“ vysvetľuje Marián Siegfried. „Oceliareň SSM v Strážskom je zároveň vybavená najlepšími dostupnými technológiami, pričom všetky výrobné procesy sú plne automatizované a integrované. Výrobu riadi komplexný podnikový informačný systém, ktorý celý proces riadenia výroby a jej kvality spoľahlivo zastrešuje,“ dodáva technický riaditeľ. Minioceliareň v Strážskom sa tak radí k technologicky najmodernejším oceliarňam v Európe. Najbližšia oceliareň, disponujúca porovnateľnými modernými technológiami, sa nachádza na Taiwane.

Informačné technológie, schopné riadiť takúto pružnú výrobu, sú tak pre oceliareň na východe Slovenska životne dôležitou súčasťou závodu. „Informačné technológie sú pre SSM centrálnym mozgom jej výroby. Preto na realizáciu informačného systému SSM hľadala nielen dodávateľa informačných technológií, ale predovšetkým partnera, ktorý víziu a podnikateľský zámer SSM bude v oblasti dodávky informačného systému a technológií podporovať a rozvíjať tak, aby technológie boli pre SSM konkurenčnou výhodou, založenou na integrovanom vertikálnom prepojení jednotlivých riadiacich úrovní ,“ uvádza splnomocnenec Predstavenstva SSM pre IT Ing. Vladimír Jančuška.

Megaprojekt na zelenej lúke
Spoločnosť SSM si na realizáciu dodávky komplexného informačného systému vybrala S&T Slovakia, ktorá patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. O výbere IT partnera rozhodli najrozsiahlejšie skúsenosti S&T Slovakia v realizácii projektov v priemyselnej výrobe, ako aj flexibilita spoločnosti v oblasti financovania celého projektu.

Realizácia tohto náročného projektu zahŕňala postupnú implementáciu podnikového informačného systému ERP na báze SAP, upraveného podľa potrieb oceliarne; vývoj a nasadenie špecifických výrobných
prevádzkových systémov (Manufacturing Execution Systems - MES); vybudovanie centrálneho dispečingu s množstvom integrovaných subsystémov (napríklad bezpečnostný, kamerový i dochádzkový systém, hlasový komunikačný systém na báze IP, monitoring spotrieb energií) vrátane správy dokumentov a vybudovanie vysoko dostupného dátového centra s využitím virtualizačných technológií. Súčasťou partnerskej spolupráce SSM s S&T Slovakia je outsourcing služieb v trvaní 36 mesiacov, počas ktorého S&T Slovakia nesie zodpovednosť za prevádzku všetkých IT systémov v SSM.

Úlohou S&T Slovakia bolo koordinovať celý rad subdodávateľov – tak pre oblasť aplikačnú, ako aj pre oblasť technologickú a všetky riešenia ešte v priebehu výstavby samotnej oceliarne systémovo integrovať do jedného komplexného informačného a riadiaceho systému. Výsledkom spolupráce je informačný systém, ktorý riadi výrobu v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke 7 dní v týždni a zároveň manažérom SSM poskytuje detailný prehľad o dianí v oceliarni, ako aj informácie potrebné pre rozhodovanie a riadenie podniku – všetko v reálnom čase.

Máloktorá slovenská IT firma má príležitosť hneď od začiatku, ešte v procese plánovania výstavby samotnej novej fabriky, podieľať sa na plánovaní, príprave a realizácii komplexnej IT infraštruktúry a procesov na riadenie výroby a celej prevádzky. Najväčšou výzvou, ktorej odborníci z S&T Slovakia čelili, bolo vytvorenie rozhrania, ktoré zbiera informácie zo špeciálneho, na mieru naprogramovaného výrobného systému MES a transformuje ich do údajov, s ktorými je schopný ďalej pracovať podnikový informačný systém ERP, poskytujúci informačné výstupy manažérom oceliarne.

„Spoluprácu so spoločnosťou Slovakia Steel Mills sme od začiatku vnímali ako výnimočný projekt a výzvu zároveň. Rovnako ako pre SSM, aj pre nás to bol projekt na zelenej lúke, ktorý bol veľmi náročný nielen z pohľadu komplexnosti riešenia, ale aj z pohľadu projektového manažmentu a systémovej integrácie,“ hovorí Peter Dovhun, generálny riaditeľ spoločnosti S&T Slovakia. „Sme radi, že úspešnou realizáciou tohto náročného projektu sme mohli podporiť napĺňanie vízie manažmentu SSM vybudovať a úspešne prevádzkovať modernú oceliareň. Verím, že aj vďaka našim riešeniam a službám, ktoré riadia celú prevádzku továrne, si oceľové výrobky z SSM Strážske rýchlo nájdu svojich odberateľov. Zároveň si ceníme príležitosť, ktorou sme potvrdili svoju pozíciu medzi lídrami v oblasti systémovej integrácie na Slovensku a získali cenné skúsenosti pre partnerskú spoluprácu s ďalšími zákazníkmi,“ dopĺňa Peter Dovhun.