Správa podnikového obsahu (ECM)

Spoločnosti a organizácie vo výrazne regulovaných sektoroch ako napríklad farmaceutický priemysel, verejná správa a finančné služby, už dlhšiu dobu potrebujú riešenia s precíznou kontrolou obsahu. Tieto riešenia vychádzajú zo Správy podnikového obsahu (ECM) a zabezpečujú preukázateľný súlad, vďaka čomu umožňujú vyhnúť sa prípadným pokutám, ktoré by mohli mať výrazný dopad na ziskovosť a časovú flexibilitu na trhu. 
V týchto organizáciách je obsah, ako napríklad štandardné prevádzkové postupy, karty bezpečnostných údajov materiálu a záznamy o zákazníkoch, povinne a dôkladne kontrolovaný, aby bez výhrad spĺňal regulačné nariadenia alebo normy kvality. Tieto organizácie, spoločne s mnohými inými, potrebujú kontrolovať a distribuovať kritické dokumenty systematickým spôsobom.

Do náplne modernej Správy podnikového obsahu patrí nasledovné:
 • všetky neštruktúrované informácie alebo obsah v spoločnosti. Tieto informácie existujú v mnohých digitálnych podobách, napríklad textové dokumenty, tabuľkové dokumenty, obrázky, zvukové a audiovizuálne súbory a množstvo iných druhov a formátov súborov
 • obsah iných podnikových aplikácií, ako napríklad Plánovanie podnikových zdrojov (ERP – Enterprise Resource Planning), Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM – Customer Relationshio Management) a podnikové portály. Pridáva to na sofistikovanosti systému, umožňuje vytvárať kategorizačné schémy, metadáta a popisy, ktoré zjednodušujú, urýchľujú a zefektívňujú vyhľadávanie
 • proces kontroly, revízie a schvaľovania akéhokoľvek obsahu podľa podnikových pravidiel zadefinovaných užívateľom
 • vzťah medzi súčasťami obsahu, čo umožňuje jednej súčasti obsahu pridružiť viacero identít v závislosti od jej použitia v rôznych kontextoch a prevedeniach
 • sprostredkovanie obsahu prostredníctvom rôznych kanálov. Napríklad jedna časť obsahu môže byť v tom istom čase zverejnená na internetovej stránke, odoslaná faxom, vytlačená ako textový dokument a odoslaná na prenosné bezdrôtové zariadenie
 • prístupové práva užívateľov v súlade s princípom „to, čo potrebujú vedieť“ a s ohľadom na klasifikáciu dát – ochranu, podmienky a hierarchiu práv možno univerzálne presunúť z tried údajov kontrolovateľným spôsobom

Naše služby:
 • implementácia celopodnikového obsahu a riešení pre správu dokumentov obsahuje návrh potrebnej hardvérovej a softvérovej architektúry
 • implementácia cielených riešení pre automatizáciu vybraných podnikových procesov, napr. správa zmlúv, spracovanie faktúr, správa interných smerníc a pod.
 • implementácia vertikálnych riešení pre špecifické odvetvia, napr. verejné služby, bankovníctvo a pod.
 • automatizácia procesov získavania a zobrazovania
 • prepojenie s aplikáciami tretích strán, napr. Microsoft, SAP atď.
 • archivovanie SAP

Výhody pre zákazníkov:
 • zvýšenie produktivity z dôvodu lepšej dostupnosti, toku a opätovného použitia dokumentov
 • zvýšená ochrana a kontrola informácií (súlad s právnymi a regulačnými nariadeniami)
 • rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie dokumentov
 • zautomatizované a zmodernizované podnikové procesy
 • prevencia pred stratou dokumentov a zníženie výskytu chýb
 • zavedenie podnikových pravidiel a noriem
 • znižovanie nákladov prostredníctvom zmenšenia fyzického priestoru pre papierové dokumenty a iné druhy médií

Strategické platformy:
 • SAP Easy Document Management System
 • Open Text ECM Suite
 • Microsoft SharePoint Portal
 • EMC Documentum