Manažment podnikových technológií a služieb

Spoločnosť S&T Slovakia v spolupráci so svetovým lídrom v oblasti optimalizácie a riadenia IT systémov, spoločnosťou HP, poskytuje komplexné riešenia pre všetky oblasti implementácie produktového portfólia HP Business Technology Optimazation (HP BTO).  
HP BTO je rozsiahlou rodinou vzájomne integrovaných produktov, ktorých úlohou je automatizácia procesov plánovania, vývoja a správy IT služieb. Portfólio je rozdelené na tri základné oblasti: Stratégia, Aplikácie a Prevádzka.

Strategy – oblasť, ktorej úlohou je zabezpečiť optimálne riadenie realizácie IT projektov so zameraním na plánovanie ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť neustály prehľad o prebiehajúcich projektoch a pomáhať pri odhade a plánovaní nákladov a času potrebného na implementáciu nových IT služieb.

HP Business Technology Optimazation (HP BTO)

Applications – zahŕňa skupinu produktov využívaných v procese vývoja aplikácií pre účely riadeného testovania funkcionality, výkonu a bezpečnosti vyvíjaných riešení so zameraním skrátenie doby vývoja a maximalizáciu kvality a spoľahlivosti.

Operations
– ponúka množinu riešení nevyhnutných v procese monitorovania a správy IT prostredia firmy a to na všetkých úrovniach od siete cez servery, systémy a aplikácie, až po manažment IT služieb v súlade s odporučeniami procesného modelu riadenia ITIL.

Uvedené oblasti sú procesne prepojené a vytvárajúce tak ucelené riešenie manažmentu životného cyklu IT služby od jej plánovania, cez vývoj až po udržiavanie jej kvality v produkčnej prevádzke.

Oblasti sa ďalej rozdeľujú na centrá, ktoré vytvárajú logické zoskupenia konkrétnych produktov zameraných na špecifické disciplíny vo svete optimalizácie a riadenia IT. Jednotlivé centrá a ich nástroje je možné v závislosti od potrieb zákazníka nasadzovať samostatne alebo vzájomne integrované.

Tím našich certifikovaných špecialistov zabezpečuje všetky etapy projektov implementácie tohto typu riešení cez analýzu prostredia zákazníka, vypracovanie dizajnu riešenia podľa požiadaviek zákazníka, implementáciu riešenia spolu s integráciou s už nasadenými aplikáciami až po zaškolenie používateľov.