Výskum a vývoj

Návrh a vývoj doplnkových modulov pre monitorovací systém ZABBIX

S&T Slovakia, s.r.o, ako prémiový partner spoločnosti Zabbix SIA dlhodobo spolupracuje a prispieva vlastným vývojom a návrhom novej architektúry a doplnkových rozširujúcich modulov a funkcionalít monitorovacieho systému Zabbix. Tieto rozšírenia a moduly sú vyvíjané pre heterogénne prostredia a podporujú širokú množinu operačných platforiem (Linux, HPUX, Solaris, MS Windows). Využívané sú nové funkcionality produktu Zabbix ako napr. globálna korelácia alebo obohacovanie generovaných problémov (Zabbix event tags). S&T Slovakia v rámci vývoja modulov vyvinulo tieto doplnkové moduly:

Monitoring serverov na úrovni OS
Modul zjednodušuje a urýchľuje nasadenie monitoringu a jeho administráciu na úrovni OS pre veľké počty serverov v heterogénnych prostrediach aj v konfiguráciách active/passive a active/passive klastrov. Modul umožňuje realizovať konfiguráciu monitoringu procesov, služieb, sieťových socketov, spojení a zaplnenia súborových systémov len pomocou jednoduchých konfiguračných súborov určených pre konkrétny server, bez nutnosti zasahovať do grafického rozhrania Zabbixu alebo reštartovať ktorýkoľvek jeho komponent. Modul zabezpečuje monitoring behu procesov a služieb, monitoring stavu socketov a spojení pre TCP/UDP protokoly a obsadenia lokálnych a sieťových súborov systémov.

Distribučný systém – tento vyvinutý modul dopĺňa funkcionalitu Zabbixu o možnosť vytvorenia centrálneho repozitára konfigurácii agentov monitorovaných serverov s možnosťou jeho distribúcie na jednotlivé servery. Distribučný systém umožňuje distribuovať monitorovacie skripty alebo binárne súbory rozširujúce funkcionalitu Zabbix agenta, konfiguračné súbory monitorovacích skriptov alebo konfiguračné súbory Zabbix agentov. Rozšírenie ďalej umožňuje vzdialenú správu Zabbix agentov a Zabbix proxy. Tvorcovia dohľadu tak nepotrebujú priamo pristupovať na monitorované servery v procese konfigurácie monitoringu a jeho zmien.

Moduly zbxORA, zbxMySQL, zbxWLS pre monitoring prostredia Oracle riešení - V rámci vývoja modulov, S&T Slovakia vyvinula viaceré moduly pre monitoring databázových systémov (Oracle Db, MySQL Db) a aplikačných serverov (WebLogic), ktoré poskytujú možnosti realizácie fault a performance monitoringu týchto systémov s množstvom funkcionalít.

Inteligentné meracie systémy v elektroenergetike


V oblasti „inteligentnej energetiky“ S&T Slovakia realizuje komerčné aktivity, kde prináša integráciu technológií s komplexnými riešeniami vrátane integrácie do podnikových informačných systémov. S&T Slovakia ako dodávateľ koncového riešenia, má bohaté skúsenosti z komerčných projektov v oblasti realizácie inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. V rámci tejto činnosti navrhuje, realizuje a prevádzkuje komplexné cloudové riešenie inteligentného meracieho systému v elektroenergetike, ktorého základom je moderná a perspektívna komunikačná technológia PLC (Power Line Communication). V rámci realizácie a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike poskytuje aj analytické štúdie a poradenstvo vychádzajúc z analýzy údajov získaných z inteligentných elektromerov. V odvetví elektroenergetiky poskytuje S&T Slovakia aj poradenské služby formou vypracovania technických odborných štúdií so zameraním na rozvoj a prevádzku elektromobility v koncepte inteligentných sietí. V roku 2017 vypracovala spoločne s firmou Virtual Energy Storage Solutions s.r.o pre spoločnosť ENAIRGY, s.r.o odbornú štúdiu “Deployment of electromobility within the Smart Grid Concept“, so zameraním na štandardizáciu v elektromobilite, jej opis v referenčnej architektúre pre inteligentné siete, simulačné scenáre a výsledky vplyvu prevádzky elektromobiliy na sústavu ako aj opis optimalizačných modelov pre riadenie nabíjacích procesov.

S&T Slovakia, s.r.o, je držiteľom osvedčenia na výskum a vývoj

OSVEDČENIE (PDF)