Manažment kvality. Politika kvality.

Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzuje využívanie systémov pre manažment kvality, environmentálny manažment a manažment bezpečnosti informácií podľa platných medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 10006:2003, EN ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013.

S&T Slovakia disponuje pre všetky uvedené systémy platnými certifikáciami:
EN ISO 9001:2015
EN ISO 10006:2003
EN ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013

S&T Slovakia je zároveň držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“.

Politika kvality
Úspešné riadenie organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality. Rozvoj spoločnosti S&T Slovakia vychádza zo stratégie určovanej skupinou S&T. Túto stratégiu realizuje vedenie S&T Slovakia s cieľom stabilizovať a rozvíjať postavenie spoločnosti na slovenskom trhu.

Na realizáciu svojich krátkodobých i dlhodobých cieľov, S&T Slovakia vyhlasuje Politiku kvality, ktorá je zameraná na plnenie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán - zákazníkov, legislatívnych noriem a vyhlášok, vlastných plánovaných požiadaviek na riadenie všetkých rozhodujúcich procesov spoločnosti a integrovaných noriem manažérstva kvality.

Politika kvality určuje základný smer rozvoja spoločnosti s cieľom dosiahnuť trvalú spokojnosť zákazníkov, a tým aj vlastnú prosperitu spoločnosti.

Dokument o integrovanej Politike kvality S&T Slovakia je k nahliadnutiu TU